Cynyrchiadau Theatr na nÓg


GWANWYN 2022Am Yr Arandora Star

Dyma fydd ein cynhyrchiad nesaf i ysgolion mewn partneriaeth ag Amgueddfa Abertawe, Amgueddfa Genedlaethol y Glannau a Technocamps.

Mae'r ddrama deimladwy a ysgrifennwyd gan Geinor Styles a Mali Tudno Jones yn adrodd hanes un teulu Eidalaidd Cymreig sy'n gweld eu teulu'n cael eu rhwygo'n ddarnau gan ragfarn yn ystod yr Ail Ryfel Byd.

Yr Arandora Star

Gan Mali Tudno Jones a Geinor Styles

Pan aeth yr Eidal i'r rhyfel yn ystod haf 1940, cafodd Eidalwyr a oedd yn byw yng Nghymru a gweddill y DU eu brandio fel y gelyn.

Ar y 2il o Orffennaf 1940, cafodd yr Arandora Star ei gamgymryd am long filwrol a'i dorpido gan 'Uboat' o’r Almaen oddi ar arfordir Iwerddon, a’i suddo gyda 446 o fywydau dynion o’r Eidal wedi eu colli.

Mae ein drama, Yr Arandora Star, yn adrodd stori emosiynol Lina wrth iddi frwydro i ymdopi â cholli ei thad, Guido, a sut mae hi a’i mam, Carmella yn goroesi mewn cyfnod o ryfel a rhagfarn.

Mae'r Arandora Star yn stori wir a bydd yn archwilio bywyd mewnfudwyr sy'n byw ac yn gweithio yn y DU yn ystod cyfnod o ryfel ac yn dilyn cwest Lina am ei thad a'r gwir.

Mae’r ddrama hon yn amlygu materion mewnfudo ac integreiddio.

Perffaith ar gyfer Blwyddyn 5 i fyny

Mae ein pecynnau i ysgolion wedi’u cynllunio’n benodol i gwmpasu pob maes o’r Cwricwlwm Cenedlaethol newydd

Y themâu craidd yw

  • Dinasyddiaeth fyd-eang
  • Rhyfel yn y 20fed ganrif a’r Ail Ryfel Byd
  • Elfennau o drawsieithu Cymraeg, Saesneg ac EidalegGWANWYN 2021


AM GWARCHOD Y GWENYN

Ymunwch â Bron y gwenynen mêl a'i gwesteion "buzz-tastig" ar ei phodlediad, wrth iddi rhannu ei anturiaethau cyffrous yn peillio y byd hyfryd o flodau a phlanhigion.

GWARCHOD Y GWENYN

Gyda dyfodiad tymor y gwanwyn, mae holl fywyd y byd natur yn dihuno ar ôl gaeaf hir, oer a thywyll yn cynnwys ein ffrind y wenynen Bron. Ymunwch gyda hi a'i gwesteion arbennig mewn podlediad newydd sbon ar eu hantur i'r byd lliwgar y blodau gwyllt.

Gwestai cyntaf Bron yw ei hen ffrind Byrti y wenynen. Ni'n cwrdd ag ef yn gorfod gweithio'n galed iawn yng nghwch gwenyn Nant y Ddol. Byddai'n well gen Byrti dreulio'i amser yn peillio'r blodau gwyllt yng Nghoedwig Sŵn yr Awel.

Mae'n penderfynu ffoi o'r cwch gan roi ei ffrind Bron a'r holl gwch mewn perygl. Nawr yw'r amser i Byrti fod yn ddewr. Beth fydd yn digwydd nesa? Pwy yw'r Pry Cop rhyfeddol? Bydd Byrti'n llwyddo i achub ei ffrindiau? Cewch wybod hyn wrth wrando ar "Gwarchod y Gwenyn - y Podlediad" a cheisiwch gyflawni'r sialensiau natur gan Nature Days. 


HYDREF 2019Am Eye of the Storm

Mae Eye of the Storm yn sioe gerdd newydd gan Theatr na nÓg. Daeth y syniad i’r cwmni ar ôl gweithio gyda grŵp o ofalwyr ifanc o Gastell Nedd. Cafodd y sioe ei berfformio am y tro cyntaf o flaen dros 3000 o blant ysgol yn Ne Cymru yn 2017. Ers hynny, perfformiwyd y sioe o flaen cynulleidfaoedd mawr yn Hong Kong. Yn ystod yr hydref,2019, mae Eye of the Storm yn mynd ar ei thaith gyntaf o gwmpas Prydain a bydd perfformiadau yng Nghaeredin, Abertawe, Portsmouth, Casnewydd, Birmingham, Aberystwyth a Bangor.

Eye of the Storm

Gan Geinor Styles ac Amy Wadge

Y Sioe orau ar gyfer Plant a Phobl Ifanc – Gwobrau Theatr Cymru 2018

Dewch i gwrdd ag Emmie Price.

Bu’r 5 mlynedd ddiwethaf yn rhai stormus iddi. Mae ei byd yn cynnwys edrych ar ôl ei mam, sy’n dioddef o anhwylder deubegynol, dilyn diddordeb angerddol mewn corwyntoedd a gwneud yn sicr ei bod yn llwyddo yn yr ysgol. Ond dyw Emmie ddim yn gwybod un diwrnod y bydd popeth yn newid. Un diwrnod, mi fydd hi’n dilyn stormydd. . . yn America.

Pan fydd cyfle’n codi i dderbyn bwrsari i astudio yn y UDA, a all hi gadw’i lle ar y cwrs ac ennill y gystadleuaeth STEM gyda’i dyfais newydd ar gyfer egni adnewyddadwy?  

Mae Theatr na nÓg, sydd wedi ennill llu o wahanol wobrau yn cyflwyno drama gerddorol wreiddiol sy’n siŵr o afael yn eich calon a’ch meddwl. Lleolir y ddrama yng Nghymoedd Cymru ac mae ganddi gerddoriaeth fywiog sy’n tynnu ar elfennau  canu gwlad. Mae'r gerddoriaeth wedi'i chyfansoddi gan yr enillydd Gwobrau Grammy, Amy Wadge (Thinking Out Loud gydag Ed Sheeran, Un Bore Mercher) ac yn cael ei pherfformio’n fyw ar lwyfan gan gast o 8 o actorion a cherddorion dawnus.

Mae’r digwyddiad theatrig yma llawn dewrder, penderfynoldeb a charedigrwydd yn siŵr o ysbrydoli oedolion o bob oed a theuluoedd sydd â phlant 8+ oed.

Nodwch ei fod yn gynhyrchiad Saesneg ei iaith.


HYDREF 2019Am Heliwr Pili Pala

Heliwr Pili Pala yw un o’r nifer o ddramâu mae Theatr na nÓg wedi ei chynhyrchu am yr anhygoel Alfred Russel Wallace. Cafodd ei pherfformio yn gyntaf dros 10 mlynedd yn ôl ac mae’n adrodd hanes ei blentyndod yng Nghymru a’i anturiaethau ledled y byd. 

Heliwr Pili Pala 

Gan Geinor Styles

Pam fod yna gymaint o wahanol rywogaethau? I ba pwrpas?​ Roedd Alfred Russell Wallace wastod yn gofyn cwestiynau.

Mae Theatr na nÓg, cwmni theatre broffessiynnol yn eich gwahodd i ddod ar antur gydag un o’r gwyddonwyr gorau a fu erioed wrth iddo geisio ateb y cwestiwn mawr pwysig hwn. 

Ag yntau wedi ei eni yng Nghymru, daeth Alfred Russel Wallace ar draws theori esblygiad yn ystod yr un cyfnod â Charles Darwin a hynny wedi iddo ganfod chwilen anghyfreddin yng Nghwm Need. Dewch ar fordaith anhygoel o Gymru i Frasil ac Archipelago Malay gan archwilio’r jyngl ac ynysoedd anghysbell wrth i ni ddilyn yn ôl troed Wallace a gweld sut ddaeth ei theory i fod. 

Mae’r ddrama’n cynnwys stori hudulus, elfen ryngweithiol lle y gall y gynulleidfa fynd ar u taith eu hunain a chyfle i:

  • Dysgu sut beth oedd bywyd anturiaethwyr Oes Fictoria
  • Dadorchuddio cyfrinachau’r byd naturiol sydd o’n hamgylch
  • Canfod sut allwn gefnogi natur drwy warchod yr amgylchedd, cynaliadwyedd a gwarchodaeth. 

Perffaith ar gyfer Blynyddoedd 3 a 4. 

Mae’r cynhyrchiad hwn yn nodi 30 mlynedd o brosiect theatre ysgolion Theatr na nÓg a hynny yn Theatr Dylan Thomas. Ymunwch â ni er mwyn dathlu tri degawd o adrodd straeon hudolus a gweithgareddau gyda’n partneriad yn yr amgueddfeydd. Cynlluniwyd y cyfan er mwyn ysbrydoli meddyliau ifanc.